Milí čitatelia, návštevníci a fanúšikovia 🙂

Vzhľadom na nadobudnutie účinkov nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,, zverejňujeme tieto informácie, na základe ktorých sa dozviete, aké údaje spracúvame, na čo ich používame, ako ich chránime a ako viete ovplyvniť ich ďalšie používanie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a ich použitie

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich pri hlasovaní na webe smartbanka.sk niektoré informácie. Pri hlasovaní je pre ďalšiu komunikáciu a správnu funkcionalitu všetkých funkcií nutné vyplniť meno, priezvisko a e-mailová adresa, kraj, pohlavie, veková kategória, ukončené vzdelanie. Tento rozsah osobných údajov bude použitý na účely vyhodnotenia ankety, nadviazania kontaktu a účely priameho marketingu.

Okrem týchto údajov je na zabezpečenie plnej funkčnosti webu potrebné používanie tzv. cookies – krátke textové súbory ukladané do návštevníkovho počítača prostredníctvom webového prehliadača, ktoré umožňujú uložiť si údaje užívateľa webu (zapamätá si, napríklad, aké články ste v rámci webu navštívili), sledovať správanie užívateľa a na základe neho prispôsobovať obsah alebo prispôsobiť reklamy na stránke podľa týchto informácií. Používanie cookies majú možnosť návštevníci webu povoliť pri prvej návšteve webu pomocou lišty zobrazenej v spodnej časti stránky. Pokiaľ návštevník používanie cookies na našom webe v minulosti povolil a časom zmenil názor, môže cookies na svojom počítači vymazať. Pri prípadnej opätovnej návšteve nášho webu bude znovu vyzvaný na odsúhlasenie používania cookies.

Zabezpečenie osobných údajov

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme web aj jeho používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. WordPress databáza s osobnými údajmi uložená na serveroch spoločnosti VSHosting je chránená firewallom a prístup k nej je možný len s používateľským menom a heslom. Bližšie informácie o ochrane dát na hostingu nájdete na tomto odkaze. Ako chráni dáta spoločnosť, ktorá spravuje naše domény sa dozviete tu.

Súhlas s používaním informácií používateľov

Súhlas so spracovaním a používaním informácií udelíte zaškrtnutím políčka vo formulári s hlasovaním.

Spoločnosť Virtual Studio spol. s r. o., sídlom Pod kanálom 38, 038 61 Lipovec, IČO: 46 943 994 (v tomto súhlase ďalej len ako Prevádzkovateľ“) na základe tohto, udeleného súhlasu bude teda spracúvať nasledovný rozsah Vašich osobných údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • kraj
 • pohlavie
 • veková kategória
 • ukončené vzdelanie.

pričom tento rozsah osobných údajov bude použitý na účely vyhodnotenia ankety, nadviazania kontaktu a účely priameho marketingu. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu nebude spracúvať na iný účel, ako sú tie, uvedené v súhlase.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, zaslaním žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov na e-mailovú adresu milos@mojandroid.sk

Žiadosť o poskytnutie informácií o osobných údajoch

Prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mail milos@mojandroid.sk môžete požiadať o poskytnutie informácie, ktoré vaše osobné údaje vedieme, spracúvame a za akým účelom.

 

Často kladené otázky a odpovede

1. Otázka:
Aké sú identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa?

Odpoveď: Virtual Studio, spol. s r. o., sídlom Pod kanálom 38, 038 61 Lipovec, IČO: 46 943 994. Kontaktné údaje: e-mail: Michal{zavináč}MojAndroid.sk

2. Otázka:
Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov svojho zástupcu?

Odpoveď: Nie, nemá. Prevádzkovateľ má sídlo na území Slovenskej republiky, teda zástupcu nemá ustanoveného.

3. Otázka:
Má prevádzkovateľ určenú zodpovednú osobu?

Odpoveď: Nie nemá, nakoľko sa táto povinnosť na neho nevzťahuje. Pre účely riešenia otázok, podnetov alebo akejkoľvek inej komunikácie, ktorá sa týka Vašich osobných údajov môžete kontaktovať priamo prevádzkovateľa na kontaktoch: e-mail: Michal{zavináč}MojAndroid.sk

4. Otázka:
Aký je účel spracúvania mojich osobných údajov a právny základ tohto spracúvania?

Odpoveď: Vaše osobné údaje spracúvame na účely: vyhodnotenia ankety, nadviazania kontaktu a účely priameho marketingu. Ako právny základ tohto spracúvania slúži Váš súhlas, ktorý prostredníctvom zaškrtnutia jasne a zreteľne označeného pola so svojim textom vyjadrujúcim tento súhlas môže každý záujemca slobodne poskytnúť prevádzkovateľovi.

5. Otázka:
Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany?

Odpoveď: Osobné údaje sa spracúvajú výlučne na účely, ako sú v odpovedi na otázku č. 4 uvedené a teda osobné údaje sa nespracúvajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

6. Otázka:
Aké sú identifikačné údaje príjemcu alebo kategórií príjemcov, ktorým sa moje osobné údaje poskytujú?

Odpoveď: Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neposkytuje ďalšiemu príjemcovi, kategórii príjemcov alebo tretej osobe. Vaše osobné údaje využíva na stanovený účel výlučne prevádzkovateľ.

7. Otázka:
Zamýšľa prevádzkovateľ prenášať moje osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie?

Odpoveď: Nie, Vaše osobné údaje nebudú nikdy prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Vaše osobné údaje využíva výlučne prevádzkovateľ a to v rozsahu a stanovenom účelu, ako ste na to udelili svoj súhlas.

8. Otázka:
Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané u prevádzkovateľa?

Odpoveď: Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ využívať na stanovený účel a v určenom rozsahu do momentu, keď svoj súhlas s ich spracúvaním neodvoláte, čo môžete urobiť kedykoľvek.

9. Otázka:
Aké mám ako dotknutá osoba, teda osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú základné práva?

Odpoveď: Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva môžete kedykoľvek tohto požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, bude Vám teda oznámené ako osobné údaje o Vás spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe. Na získanie týchto informácií môžete využiť kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v odpovedi na otázku č. 1. Zároveň máte právo, aby Vaše osobné údaje boli vedené v správnom zložení a aktuálne (právo na opravu osobných údajov). Tiež máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie svojich osobných údajov, stačí ak si už ďalej neprajete, aby prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúval a odvoláte svoj súhlas postupom, ako je uvedené v odpovedi na otázku č. 10.

Máte taktiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • budete namietať správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania Vašich osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás, ako dotknutej osoby.

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných Vašich osobných údajov, čo znamená, že máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

Od prevádzkovateľa taktiež máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete prenášať k inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje Vám sprístupníme vo forme, akej si požiadate, najčastejšie v tabuľkovej štruktúre vo formáte PDF.

Pre prípady otázok alebo iných dopytov nad rámec uvedených otázok a odpovedí alebo uplatňovania Vašich právo spojených s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na našich kontaktných údajoch, ktoré sú uvedené v odpovedi pod otázkou č. 1.

10. Otázka: Môžem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, ktorý som Vám poskytol kedykoľvek odvolať?

Odpoveď: Áno, súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov na e-mailovú adresu milos@mojandroid.sk. Týmto sa odstránia všetky vaše osobné údaje a nebudú ďalej spracúvané na účel, na ktorý ste pred tým vyjadrili s ich spracúvaním svoj súhlas.

11. Otázka:
Môžem v súvislosti s ochranou mojich osobných údajov podať podnet alebo návrh na príslušný štátny orgán, ktorý by preveril zákonnosť postupu prevádzkovateľa pri spracúvaní mojich osobných údajov?

Odpoveď: Áno, môžete podať podnet na začatie konania, ktorým sa preverí, či prišlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo či prišlo k porušeniu zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.). Návrh sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, e-mail: info@uvo.gov.sk, tel.: 421 02 50264 111.

12. Otázka:
Je poskytovanie osobných údajov v tomto prípade zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou? Som povinný moje osobné údaje poskytnúť a aké sú následky, ak ich neposkytnem?

Odpoveď: Vami poskytované osobné údaje v rozsahu: nadviazania kontaktu a účely priameho marketingu sa deje výlučne na základe Vášho dobrovoľného súhlasu. V tomto prípade teda nejde o o zákonnú požiadavku (teda so zákona nevyplýva, že by mal prevádzkovateľ právo na prístup k Vašim osobným údajom) a nejde ani o zmluvnú požiadavku (teda Vaše osobné údaje nie sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy). Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nie ste povinná poskytnúť na ich spracúvanie svoj súhlas, v takom prípade sa ich spracúvanie ani nezačne. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať, ako to uvádza odpoveď na otázku č. 10. Následok neposkytnutia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je žiadny. Ak súhlas neposkytnete, nezačnú sa Vaše osobné údaje ani spracúvať.

13. Otázka:
Využíva alebo aplikuje prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Odpoveď: Nie, tieto formy a postupy podľa § 28 zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.) prevádzkovateľ neuplatňuje a neaplikuje.